Регулярна інформація за 2016 рік 1 квартал

Назва:Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
ЄДРПОУ:23399393
Дата першого дня звітного періоду:01.01.2016
Дата останнього дня звітного періоду:31.03.2016

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.25.04.2016
(дата)
Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2016 р.
I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2.Організаційно-правова формаАкціонерне товариство
3.Код за ЄДРПОУ23399393
4. Місцезнаходження54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
5. Міжміський код, телефон та факс(0512) 53-94-80 факс: (0512) 53-91-14
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії25.04.2016
2. Квартальна інформація розміщена на сторінціwww.energy.mk.uaв мережі Інтернет25.04.2016
(адреса сторінки)(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіX
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаряX
5. Інформація про посадових осіб емітентаX
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітентX
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов’язання емітентаX
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїX
3) інформація про собівартість реалізованої продукціїX
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітностіX
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй; похiдних цiнних паперiв; цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва. Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб у звiтному перiодi. У п. 8 “Середня кiлькiсть працiвникiв” зазначена середня кiлькiсть працiвникiв вiдповiдно до форми № 1 “Баланс” станом на 31.03.2016. Данi щодо акцiонерiв Товариства вказанi станом на 31.03.2016. За звiтний перiод фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

III.Основні відомості про емітента

1. Повне найменуванняПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)А01 № 490720
3. Дата проведення державної реєстрації30.04.1999
4. Територія (область)Миколаївська
5. Статутний капітал (грн)39660000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі70
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії0
8. Середня кількість працівників (осіб)3563
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД35.13розподiлення електроенергiї 35.14 торгiвля електроенергiєю – –
10. Органи управління підприємстваЗагальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства, Дирекцiя Товариства, Ревiзiйна комiсiя Товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Миколаївське обласне управлiння Публiчного акцiонерного товариства “Державний Ощадний банк України” 2) МФО банку 326461 3) поточний рахунок 260003001362 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті – 5) МФО банку – 6) поточний рахунок –

12.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережамиАГ № 50034318.05.2011НКРЕНе обмежено
ОписДiюча лiцензiя Товариства має необмежений термiн дiї.
 
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифомАГ № 50034418.05.2011НКРЕНе обмежено
ОписДiюча лiцензiя Товариства має необмежений термiн дiї.
 
Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектуриАЕ № 64099307.07.2015Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України22.06.2020
ОписПiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї вона буде переоформлена та термiн дiї продовжений.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

Дата введення посади корпоративного секретаряДата призначення особи на посаду корпоративного секретаряПрізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
123
01.05.201521.05.2015Платонова Ольга Олександрiвна
ОписДосвiд роботи – 6,5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднє мiсце роботи – економiст I категорiї вiддiлу по роботi з договорами та корпоративними правами ПАТ “Миколаївобленерго”.

Інформація про посадових осіб емітента

ПосадаГенеральний директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСивак Олег Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1970
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Начальник дiльницi з обслуговування мереж та пiдстанцiй товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Морський спецiалiзований порт Нiка-Тера».
ОписКерує поточними справами Товариства, виконує рiшення Вищого органу Товариства та Наглядової ради. Виконує всi функцiї, що визначенi Статутом Товариства та Положенням “Про Дирекцiю ПАТ “Миколаївобленерго”. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи – 21 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах виконавчого директора товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Алевайнсе-Україна”, iнженера з налагодження й випробувань служби з експлуатацiї енергетичного обладнання, майстера, начальника дiльницi з обслуговування мереж та пiдстанцiй товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Морський спецiалiзований порт Нiка-Тера”. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Дирекцiї, Перший заступник Генерального директора
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиБеспалов Олексiй Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1975
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Перший заступник голови правлiння ПАТ «Черкасиобленерго».
ОписПовноваження та обов’язки члена Дирекцiї визначенi Статутом Товариства, Положенням “Про Дирекцiю ПАТ “Миколаївобленерго” та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи – 21 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах заступника голови Херсонської ОДА, заступника директора департаменту-начальник вiддiлу стратегiї розвитку ЖКГ Департаменту стратегiї реформування та розвитку ЖКГ Мiнiстерства з питань ЖКГ України, першого заступника директора ДП “Iнновацiйний центр”, першого заступника начальника Українського об’єднання сiльського комунального господарства “Укрсiлькомунгосп”, першого заступника генерального директора, генерального директора ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”, першого заступника генерального директора з економiчного розвитку та тарифоутворення обласного КП “Компанiя Луганськвода”, заступника директора ТОВ “Енерджi консалтiнг”, заступника головного бухгалтера з податкового облiку, першого заступника голови правлiння ПАТ “Черкасиобленерго”. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Дирекцiї, директор технiчний
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиБережний Вiктор Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1955
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**36
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**В.о. директора фiлiї «Сумський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго».
ОписПовноваження та обов’язки члена Дирекцiї визначенi Статутом Товариства, Положенням “Про Дирекцiю ПАТ “Миколаївобленерго” та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи – 36 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах технiчного директора ВАТ “Сумиобленерго”, заступника технiчного директора з розподiльних мереж ПАТ “Сумиобленерго”, в.о. директора фiлiї “Сумський район електричних мереж” ПАТ “Сумиобленерго”. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Дирекцiї, директор з економiки – звiльнено 26.02.2016.
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМакаревич Олексiй Олексiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1975
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Директор з економiки ПАТ “Миколаївобленерго” – звiльнено 26.02.2016. Рiшенням Дирекцiї (протокол вiд 29.02.2016 №10), надано клопотання до Наглядової ради Товариства щодо виведення зi складу Дирекцiї Макаревича О.О. Станом на 31.03.2016 протокольне рiшення Наглядової ради не отримано.
ОписПовноваження та обов’язки члена Дирекцiї визначенi Статутом Товариства, Положенням “Про Дирекцiю ПАТ “Миколаївобленерго” та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Не знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством. Загальний стаж роботи – 17 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах заступника фiнансового директора, директора фiнансового, заступника Генерального директора з економiчних питань, директора з економiки ПАТ “Миколаївобленерго”. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Дирекцiї, заступник директора з економiки
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЄфiмов Олег Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1979
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ «Дiлова преса країни».
ОписПовноваження та обов’язки члена Дирекцiї визначенi Статутом Товариства, Положенням “Про Дирекцiю ПАТ “Миколаївобленерго” та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи – 11 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах в.о. начальника, начальника Управлiння внутрiшнього монiторингу, заступника директора з облiку та розрахункiв розрахункового департаменту, директора департаменту економiки та фiнансiв ВАТ “Акцiонерна компанiя “Київводоканал”, директора з економiки та фiнансiв ВАТ “Черкасиобленерго”, Першого заступника директора Черкаського мiського району електричних мереж, заступника директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ “Дiлова преса країни”. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаГоловний бухгалтер – не є членом Дирекцiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПрущак Олександр Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1975
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**20
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник головного бухгалтера ПАТ “Миколаївобленерго”.
ОписЗабезпечення ведення бухгалтерського облiку та облiкової полiтики. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи – 20 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадi заступника головного бухгалтера ПАТ “Миколаївобленерго”. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЯковлєв Юрiй Вiталiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1958
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Директор Департаменту Фонду державного майна України.
ОписПовноваження та обов’язки Члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням “Про Наглядову раду ПАТ “Миколаївобленерго”. Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи – 21 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадi директора Департаменту Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЗаступник Голови Наглядової ради, представник ФДМУ
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКальнiченко Валентина Анатолiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1963
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**35
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник директора Департаменту – начальник управлiння Фонду державного майна України.
ОписПовноваження та обов’язки Заступника Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням “Про Наглядову раду ПАТ “Миколаївобленерго”. Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи – 35 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працювала на посадах директора Департаменту, начальника управлiння, заступника директора Департаменту – начальника управлiння Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаГолова Наглядової ради, представник ФДМУ
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЛепявко Iрина Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1963
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**31
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Начальник вiддiлу Фонду державного майна України.
ОписПовноваження та обов’язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням “Про Наглядову раду ПАТ “Миколаївобленерго”. Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи – 31 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв працювала на посадах заступника начальника Управлiння, начальника вiддiлу Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Наглядової ради, представник ФДМУ
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиБалан Руслана Василiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1985
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Головний спецiалiст Фонду державного майна України.
ОписПовноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням “Про Наглядову раду ПАТ “Миколаївобленерго”. Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи – 8 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працювала на посадi головного спецiалiста Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Наглядової ради, представник ФДМУ
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиНичипорчук Андрiй Григорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1984
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**9
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Радник голови Миколаївської обласної ради.
ОписПовноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням “Про Наглядову раду ПАТ “Миколаївобленерго”. Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи – 9 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах головного спецiалiста – консультанта вiддiлу Миколаївської мiської ради, директора юридичного департаменту ТОВ, радника голови Миколаївської обласної ради. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиVS Energy International N.V.
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– 34167415 –
Рік народження**0
Освіта**
Стаж роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ОписУповноважений представник VS Energy International N.V у Наглядовiй радi за довiренiстю Судак Iгор Олександрович. Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням “Про Наглядову раду ПАТ “Миколаївобленерго”.
ПосадаЧлен Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна”
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– 33947089 –
Рік народження**0
Освіта**
Стаж роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ОписУповноважений представник Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна” у Наглядовiй радi за довiренiстю Соловйов Юрiй Юрiйович. Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням “Про Наглядову раду ПАТ “Миколаївобленерго”.
ПосадаГолова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиФонд державного майна України, уповноважений представник Селiвьорстова Людмила Юрiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– 00032945 –
Рік народження**0
Освіта**
Стаж роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ОписГоловою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» обрано уповноваженого представника Фонду державного майна України Селiвьорстову Людмилу Юрiївну. Повноваження та обов’язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та Положенням “Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ “Миколаївобленерго”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено.
ПосадаСекретар Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиУстименко Михайло Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– – –
Рік народження**1960
Освіта**Вища
Стаж роботи (років)**29
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi.
ОписПовноваження та обов’язки Секретаря Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та Положенням “Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ “Миколаївобленерго”. Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи – 29 рокiв. Останнi 5 рокiв працює на посадi головного державного фiнансового iнспектора, головного державного аудитора Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
ПосадаЧлен Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи– 22048622 –
Рік народження**0
Освіта**
Стаж роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ОписУповноважений представник ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у Ревiзiйнiй комiсiї Бабак Тамара Володимирiвна. Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено. Повноваження та обов’язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та Положенням “Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ “Миколаївобленерго”.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

НайменуванняПублiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова формаАкціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ30370711
МісцезнаходженняУкраїна, 04071, м. Київ, вул. Нижнiй вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіА01 № 795373
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон(044) 591-04-00
Факс(044) 482-52-14
Вид діяльностіДепозитарна дiяльнiсть
ОписДо 12 жовтня 2013 року Нацiональний депозитарiй України здiйснював професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi виданих Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв строком на десять рокiв та лiцензiї на здiйснення розрахунково-клiрингової дiяльностi строком на десять рокiв. 12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України «Про депозитарну систему України» (далi – Закон). Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй – юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв. Центральний депозитарiй веде депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк України вiдповiдно до компетенцiї, визначеної цим Законом. Загальний порядок надання Центральним депозитарiєм послуг, пов’язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведенням ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення Центральним депозитарiєм контролю за депозитарними установами визначаються Правилами ЦД.
НайменуванняТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “УПР-ФIНАНС”
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ36980202
МісцезнаходженняУкраїна, 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАЕ №263297
Дата видачі ліцензії або іншого документа10.09.2013
Міжміський код та телефон(044) 362-79-73
Факс(044) 248-79-87
Вид діяльностіДепозитарна дiяльнiсть
ОписПослуги, що надаються: 1. Вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, зарахування на них цiнних паперiв емiтента. 2. Внесення змiн до iнформацiї про власника акцiй вiдповiдно до умов договору.
НайменуванняТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Рейтингове агентство “Стандарт-Рейтинг”
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ37413337
Місцезнаходження04071, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 4-А, Лiтера А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності8
Дата видачі ліцензії або іншого документа10.04.2012
Міжміський код та телефон(044) 383-59-64
Факс(044) 383-27-50
Вид діяльностінадання рейтингових послуг
ОписПерелiк рейтингових послуг: 1. Проведення процедури визначення рейтингу емiтента. 2. Пiдготовка оновленого рейтингового висновку та ознайомлення з ним емiтента. 3. Пiдготовка рейтингового повiдомлення та ознайомлення з ним емiтента. 4. Перiодичне (один раз у пiврiччя) пiдтвердження/оновлення рейтингу впродовж 12 мiсяцiв.

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн.)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн.)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
16.07.2010546/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000080899Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2515864000039660000100
ОписЦiннi папери Товариства не перебувають у лiстингу.

Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банкуX16500XX
у тому числі:
Короткостроковий кредит банку15.12.20151650025.508.12.2016
Зобов’язання за цінними паперамиX0XX
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):X0XX
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):X0XX
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):X0XX
за векселями (всього)X0XX
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):X0XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0XX
X
Податкові зобов’язанняX31852XX
Фінансова допомога на зворотній основіX5270XX
Інші зобов’язанняX533178XX
Усього зобов’язаньX586800XX
Опис:Короткостроковi кредити банкiв складають 16500 тис. грн. Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 31853 тис. грн. Вiдстроченi податковi зобов’язання складають 1167 тис. грн., iншi довгостроковi зобов’язання – 299425 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 32310 тис. грн., поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв 144880 тис. грн.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/пОсновний вид продукції*Обсяг виробництваОбсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**)у грошовій формі (тис.грн.)у відсотках до всієї виробленої продукціїу натуральній формі (фізична од. вим.)у грошовій формі (тіс. грн.)у відсотках до всієї реалізованої продукції
12345678
1Розподiл та постачання електроенергiї000678254 тис. кВт.год65636899.04

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/пСклад витрат*Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
123
1Вартiсть купованої електроенергiї84.18
2Витрати на оплату працi8.46

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.

Квартальна фінансова звітність емітента

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2016 | 04 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”за ЄДРПОУ23399393
Територіяза КОАТУУ4810136300
Організаційно-правова форма господарюванняАкціонерне товариствоза КОПФГ230
Вид економічної діяльностіРозподілення електроенергіїза КВЕД35.13
Середня кількість працівників3563
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса54017, м.Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітностіV

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2016 р.

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:10007887290
первісна вартість1001209420940
накопичена амортизація1002130613650
Незавершені капітальні інвестиції1005262027570
Основні засоби:10108522728377290
первісна вартість1011188321518836820
знос1012103094310459530
Інвестиційна нерухомість:1015000
первісна вартість1016000
знос1017000
Довгострокові біологічні активи:1020000
первісна вартість1021000
накопичена амортизація1022000
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції1035000
Довгострокова дебіторська заборгованість104012463205410
Відстрочені податкові активи1045000
Гудвіл1050000
Відстрочені аквізиційні витрати1060000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах1065000
Інші необоротні активи1090000
Усього за розділом I10958681438617560
II. Оборотні активи
Запаси110042096425260
Виробничі запаси1101000
Незавершене виробництво1102000
Готова продукція1103000
Товари1104000
Поточні біологічні активи1110000
Депозити перестрахування1115000
Векселі одержані1120000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги112563682911060
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

15081

36436

0
з бюджетом1135795139380
у тому числі з податку на прибуток1136794939320
з нарахованих доходів1140000
із внутрішніх розрахунків1145000
Інша поточна дебіторська заборгованість11552167078510
Поточні фінансові інвестиції1160000
Гроші та їх еквіваленти1165276152970
Готівка1166000
Рахунки в банках1167000
Витрати майбутніх періодів1170000
Частка перестраховика у страхових резервах1180000
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат1182000
резервах незароблених премій1183000
інших страхових резервах1184000
Інші оборотні активи119057118740
Усього за розділом II11951538121890280
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс1300102195510507840
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал140039660396600
Внески до незареєстрованого статутного капіталу1401000
Капітал у дооцінках1405000
Додатковий капітал141090672906720
Емісійний дохід1411000
Накопичені курсові різниці1412000
Резервний капітал1415748774870
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)14201875022017280
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )( 0 )
Вилучений капітал1430( 0 )( 0 )( 0 )
Інші резерви1435000
Усього за розділом I14953253213395470
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання1500114911670
Пенсійні зобов’язання1505000
Довгострокові кредити банків1510000
Інші довгострокові зобов’язання15152994252994250
Довгострокові забезпечення15205845840
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521000
Цільове фінансування1525328532630
Благодійна допомога1526000
Страхові резерви, у тому числі:1530000
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)1531000
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)1532000
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)1533000
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)1534000
Інвестиційні контракти;1535000
Призовий фонд1540000
Резерв на виплату джек-поту1545000
Усього за розділом II15953044433044390
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків160011000165000
Векселі видані1605000
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
161040016323100
за товари, роботи, послуги161533690156810
за розрахунками з бюджетом162018402318530
за у тому числі з податку на прибуток1621000
за розрахунками зі страхування1625395227490
за розрахунками з оплати праці16309580114950
за одержаними авансами16351419901448800
за розрахунками з учасниками1640305330530
із внутрішніх розрахунків1645000
за страховою діяльністю1650000
Поточні забезпечення16601136171152390
Доходи майбутніх періодів1665412741810
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків1670000
Інші поточні зобов’язання169012764288570
Усього за розділом IІІ16953921914067980
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс1900102195510507840
ПриміткиСтаном на 31.03.2016 дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги склала 91 106 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 15 681 тис. грн.
КерівникО.П. Сивак
Головний бухгалтерО.В. Прущак
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2016 | 04 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”за ЄДРПОУ23399393
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000657441448062
Чисті зароблені страхові премії201000
Премії підписані, валова сума201100
Премії, передані у перестрахування201200
Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій201400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 617591 )( 393442 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами207000
Валовий: прибуток20903985054620
Валовий: збиток2095( 0 )( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань210500
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000
Зміна інших страхових резервів, валова сума211100
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах211200
Інші операційні доходи212099607274
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю212100
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування2130( 0 )( 0 )
Адміністративні витрати2130( 17305 )( 15833 )
Витрати на збут2150( 0 )( 0 )
Інші операційні витрати2180( 8748 )( 9886 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю218100
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції218200
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток21902375736175
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток2195( 0 )( 0 )
Дохід від участі в капіталі220000
Інші фінансові доходи222000
Інші доходи22402689
Дохід від благодійної допомоги224100
Фінансові витрати2250( 6010 )( 1218 )
Втрати від участі в капіталі2255( 0 )( 0 )
Інші витрати2270( 11 )( 4 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті227500
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток22901776235042
Фінансовий результат до оподаткування: збиток2295( 0 )( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток23003539825
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230500
Чистий фінансовий результат: прибуток23501422334217
Чистий фінансовий результат: збиток2355( 0 )( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів240000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500
Накопичені курсові різниці241000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500
Інший сукупний дохід244500
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом245500
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)24651422334217
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати25001775015796
Витрати на оплату праці25056569264490
Відрахування на соціальні заходи25101421823236
Амортизація25151554418637
Інші операційні витрати2520530320296963
Разом2550643524419122
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій260000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій260500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію261000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію261500
Дивіденди на одну просту акцію265000
ПриміткиЗа 1 квартал 2016 року чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 657 441 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 617 591 тис.грн., чистий фiнансовий результат: прибуток – 14 223 тис.грн.
КерівникО.П. Сивак
Головний бухгалтерО.В. Прущак
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2016 | 04 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”за ЄДРПОУ23399393
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2016 р.

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

599012

384730
Повернення податків і зборів30052560
у тому числі податку на додану вартість300600
Цільового фінансування301004
Надходження від отримання субсидій, дотацій301100
Надходження авансів від покупців і замовників3015173780120573
Надходження від повернення авансів3020110
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках3025109
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)303528311614
Надходження від операційної оренди3040204153
Надходження від отримання роялті, авторських винагород304500
Надходження від страхових премій305000
Надходження фінансових установ від повернення позик305500
Інші надходження309554614419
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 672113 )

( 389642 )
Праці3105( 49969 )( 48388 )
Відрахувань на соціальні заходи3110( 15195 )( 23448 )
Зобов’язань з податків і зборів3115( 12370 )( 26308 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток3116( 84 )( 1562 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість3117( 0 )( 13696 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів3118( 12286 )( 11050 )
Витрачання на оплату авансів3135( 15681 )( 6831 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( 126 )( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( 0 )( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик3155( 0 )( 0 )
Інші витрачання3190( 7432 )( 6251 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195867910634
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
320000
необоротних активів320509
Надходження від отриманих:
відсотків
321500
дивідендів322000
Надходження від деривативів322500
Надходження від погашення позик32302670
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці323500
Інші надходження325062000
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255( 0 )( 0 )
необоротних активів3260( 14680 )( 14326 )
Виплати за деривативами3270( 0 )( 0 )
Витрачання на надання позик3275( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( 0 )( 0 )
Інші платежі3290( 3430 )( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32951164314317
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
330000
Отримання позик33053102348600
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві331000
Інші надходження334000
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345( 0 )( 0 )
Погашення позик33502552338600
Сплату дивідендів3355( 0 )( 1 )
Витрачання на сплату відсотків3360( 0 )( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( 0 )( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( 0 )( 0 )
Інші платежі3390( 0 )( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності339555009999
Чистий рух грошових коштів за звітний період340025366316
Залишок коштів на початок року340527615629
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів341000
Залишок коштів на кінець року3415529711945
ПриміткиЗа 1 квартал 2016 року надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 599 012 тис.грн., витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) – 672 113 тис.грн., залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду – 5 297 тис.грн.
КерівникО.П. Сивак
Головний бухгалтерО.В. Прущак
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2016 | 04 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”за ЄДРПОУ23399393
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2016 р.

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування35000000
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
35050X0X
збільшення (зменшення) забезпечень35100000
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць35150000
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій35200000
Прибуток (збиток) від участі в капіталі35210000
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання35220000
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття35230000
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій35240000
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів35260000
Фінансові витрати3540X0X0
Зменшення (збільшення) оборотних активів35500000
Збільшення (зменшення) запасів35510000
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів35520000
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги35530000
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості35540000
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів35560000
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів35570000
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань35600000
Грошові кошти від операційної діяльності35700000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги35610000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом35620000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування35630000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці35640000
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів35660000
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань35670000
Сплачений податок на прибуток3580X0X0
Сплачені відсотки3585X0X0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
32000X0X
необоротних активів32050X0X
Надходження від отриманих:
відсотків
32150X0X
дивідендів32200X0X
Надходження від деривативів32250X0X
Надходження від погашення позик32300X0X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці32350X0X
Інші надходження32500X0X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255X0X( 0 )
необоротних активів3260X0X0
Виплати за деривативами3270X0X0
Витрачання на надання позик3275X0X0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280X0X0
Інші платежі3290X0X0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
33000X0X
Отримання позик33050X0X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві33100X0X
Інші надходження33400X0X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345X0X0
Погашення позик3350X0X0
Сплату дивідендів3355X0X0
Витрачання на сплату відсотків3360X0X0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365X0X0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370X0X0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375X0X0
Інші платежі3390X0X0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року34050X0X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів34100000
Залишок коштів на кінець року34150000
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2016 | 04 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго”за ЄДРПОУ23399393
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2016 р.

СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року400039660090672748718749600325315
Коригування:
Зміна облікової політики
400500000000
Виправлення помилок401000006006
Інші зміни409000000000
Скоригований залишок на початок року409539660090672748718750200325321
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000142230014223
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів411100000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів411200000000
Накопичені курсові різниці411300000000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств411400000000
Інший сукупний дохід411600000000
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
420000000000
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу420500000000
Відрахування до резервного капіталу421000000000
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства421500000000
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів422000000000
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення422500000000
Внески учасників:
Внески до капіталу
424000000000
Погашення заборгованості з капіталу424500000000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
426000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток)426500000000
Анулювання викуплених акцій (часток)427000000000
Вилучення частки в капіталі427500000000
Зменшення номінальної вартості акцій428000000000
Інші зміни в капіталі429000003003
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві429100000000
Разом змін у капіталі42950000142260014226
Залишок на кінець року430039660090672748720172800339547
ПриміткиЗа 1 квартал 2016 року залишок на початок звiтного перiоду склав 325 315 тис.грн., скоригований залишок на початок звiтного перiоду – 325 321 тис.грн., чистий прибуток за звiтний перiод – 14 223 тис.грн., залишок на кiнець звiтного перiоду – 339 547 тис.грн.
КерівникО.П. Сивак
Головний бухгалтерО.В. Прущак

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго” (надалi – “Товариство”) – пiдприємство електроенергетичної галузi на пiвднi України.
Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (далi ПАТ «Миколаївобленерго») створене у 1995 роцi i є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», утвореного шляхом перетворення з державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.
Основною господарською дiяльнiстю Товариства є виробництво, постачання, купiвля та продаж в Українi та за її межами електричної енергiї, енергiї, що виробляється з метою електро- та теплопостачання i похiдних продуктiв енергетичного походження та засобiв, устаткування i приладiв, що використовуються в данiй галузi.
Станом на 31 березня 2016 року кiлькiсть штатних працiвникiв Товариства становила 3 563 осiб (31 грудня 2015 року: 3 680 осiб).
Юридична адреса Товариства: 54017, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.
В 2015 роцi Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято рiшення про включення Компанiї до перелiку пiдприємств, що пiдлягають приватизацiї. В 2016 роцi розпочато процес приватизацiї Компанiї, що має бути реалiзований протягом 2016 року.
Умови функцiонування та економiчна ситуацiя
Дiяльнiсть Товариства регулюється державою у частинi встановлення вiдпускних тарифiв на постачання та передачу електроенергiї та в частинi здiйснення загального контролю з лiцензованих видiв дiяльностi.
На рiшення про розмiр та впровадження тарифiв суттєво впливають соцiально-полiтичнi фактори. Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України «Про перехiд до єдиних тарифiв на електричну енергiю, що вiдпускається споживачам» Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановлює щомiсячнi тарифи на електричну енергiю для кожного електрогенеруючого та енергопостачального пiдприємства України.
Починаючи з 2014 року Україна перебуває у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. Крим, автономна республiка у складi України, був фактично анексований Росiйською Федерацiєю. Україна також сильно постраждала в результатi розгортання сепаратистських рухiв i розвалу системи правопорядку в Луганськiй та Донецькiй областях.
Суттєве погiршення умов економiчної спiвпрацi з країнами Митного союзу спричинили падiння обсягiв експорту товарiв та послуг. Стрiмка девальвацiя нацiональної валюти, прискорення iнфляцiї, падiння реальних доходiв населення, зменшення надходження виручки та капiтальних iнвестицiй, вiдтiк капiталу з економiки України на фонi анексiї Криму та проведення антитерористичної операцiї (“АТО”) на сходi країни зумовили вiдповiдне падiння валового внутрiшнього продукту.
Для пiдтримання економiки країни необхiдне iстотне зовнiшнє фiнансування. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху зусиль українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї на разi неможливо передбачити.

2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ») у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»).
Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Станом на 1 сiчня 2012 року, на дату першого застосування МСФЗ, Компанiя використала в якостi умовної iсторичної вартостi основних засобiв, вартiсть основних засобiв, яка була визначена згiдно з П(С)БО на цю дату. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч («тис. грн.»), якщо не зазначено iнше.
Безперервнiсть дiяльностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення про безперервну дiяльнiсть Товариства. Ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi вiдшкодування та класифiкацiї вiдображених сум активiв або сум та класифiкацiї зобов’язань, якi могли б знадобитися, якби Товариство було не здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Застосування нових та переглянутих Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Новi i переглянутi МСФЗ у фiнансовiй звiтностi.
Товариство прийняло до застосування такi новi i переглянутi стандарти i тлумачення, а також поправки до них, випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (“РМСБО”), якi набули обов’язкової чинностi для облiкових перiодiв, якi починають дiяти на або пiсля 1 сiчня 2015 року, або якi були застосованi достроково:
Стандарти/тлумачення Набувають чинностi щодо рiчних облiкових перiодiв, якi починаються з або пiсля
Поправки до МСБО 8„Операцiйнi сегменти” 1 липня 2014 року
Поправки до МСБО 19 „Виплати працiвникам” – Пенсiйнi плани iз визначеним виплатами: внески працiвникiв 1 липня 2014 року
Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2010–2012 рокiв 1 липня 2014 року
Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2011–2013 рокiв 1 липня 2014 року

Новi i переглянутi МСФЗ випущенi, але якi ще не набули чинностi. На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi такi новi та переглянутi МСФЗ i тлумачення, а також поправки до них були випущенi, але ще не набули чинностi:
Стандарти i тлумачення Набувають чинностi щодо рiчних облiкових перiодiв, якi починаються з або пiсля
МСФЗ 9 „Фiнансовi iнструменти” (2014) 1 сiчня 2018 року
МСФЗ 14 „Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання” 1 сiчня 2016 року
МСФЗ 15 „Доходи вiд реалiзацiї за договорами iз клiєнтами” 1 сiчня 2018 року
МСФЗ 16 „Оренда” 1 сiчня 2019 року
Поправки до МСФЗ 11 „Спiльна дiяльнiсть” – Облiк операцiй придбання часток у спiльнiй дiяльностi 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСБО 16 „Основнi засоби” та МСБО 38 „Нематерiальнi активи” – Класифiкацiя прийнятних методiв облiку зносу та амортизацiї 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСБО 16 „Основнi засоби” та МСБО 41 „Сiльське господарство” – Сiльське господарство: облiк плодових насаджень 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСБО 27 „Окрема фiнансова звiтнiсть” – Застосування методу участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi 1 сiчня 2016 року
Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2012–2014 рокiв 1 липня 2016 року
Поправки до МСБО 1 „Подання фiнансової звiтностi” – Iнiцiатива щодо розкриття iнформацiї 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСФЗ 10 „Консолiдована фiнансова звiтнiсть”, МСФЗ 12 „Розкриття iнформацiї щодо часток в iнших пiдприємствах” та МСБО 28 „Iнвестицiї в асоцiйованi i спiльнi пiдприємства” (2011) – Iнвестицiйнi пiдприємства: застосування виключення щодо консолiдацiї 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСБО 12 „Податки на прибуток” – Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв 1 сiчня 2017 року
Поправки до МСБО 7 „Звiт про рух грошових коштiв” – Iнiцiатива щодо розкриття iнформацiї 1 сiчня 2017 року
Поправки до МСФЗ 10 „Консолiдована фiнансова звiтнiсть” i МСБО 28 „Iнвестицiї в асоцiйованi i спiльнi пiдприємства” (2011) – Продаж або внесення активiв мiж iнвестором та його асоцiйованим або спiльним пiдприємством Дату набуття чинностi не визначено


Наразi керiвництво Товариства здiйснює оцiнку впливу застосування цих поправок та стандартiв на майбутнi фiнансовi звiтностi Товариства.

3. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК МИНУЛИХ ПЕРIОДIВ
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року мiстила помилки.
У поданiй нижче таблицi, показаний вплив коригувань на Звiт про фiнансовий стан Товариства:
31 грудня 2015 (до коригувань) Коригування 31 грудня 2015 (вiдкориговано)
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (д) 63 670 12 63 682

(а) Товариство виправило помилки щодо вiдображення суми дебiторської заборгованостi з товари, роботи, послуги в сумi 12 тис. грн;
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Заява про вiдповiднiсть – Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»).
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi – Ця фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi.
Iсторична вартiсть звичайно визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на активи.
Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд того, спостерiгається така цiна безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншого методу оцiнювання. Пiд час оцiнки справедливої вартостi активу або зобов’язання Товариство бере до уваги тi характеристики вiдповiдного активу або зобов’язання, якi учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи цiну активу або зобов’язання на дату оцiнки. Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки та/або розкриття у цiй фiнансовiй звiтностi визначається на вказанiй основi, за виключенням операцiй, платiж за якими здiйснюється на основi акцiй, що є у межах сфери застосування МСФЗ 2, операцiй оренди, якi входять у сферу застосування МСБО 17, оцiнок, якi дещо подiбнi до справедливої вартостi, але не є справедливою вартiстю, таких як чиста вартiсть реалiзацiї в МСБО 2 або вартiсть при використаннi в МСБО 36.
Окрiм того, для цiлей фiнансової звiтностi оцiнки справедливої вартостi розподiляються за категорiями на Рiвнi 1, 2 або 3 у залежностi вiд того, наскiльки вхiднi данi, пiддаються спостереженню, i важливостi таких вхiдних даних у цiлому. Розподiл вхiдних даних, та вiдповiдну iєрархiю оцiнок справедливої вартостi можна викласти таким чином:
• Вхiднi данi 1-го рiвня представленi цiнами котирування (нескоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов’язання, до яких пiдприємство може мати доступ на дату оцiнки;
• Вхiднi данi 2-го рiвня представленi вхiдними даними (окрiм цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня), якi можна спостерiгати як для активу чи зобов’язання, прiмо чи опосередковано; та
• Вхiднi данi 3-го рiвня – це вхiднi данi для активу чи зобов’язання, яких немає у вiдкритому доступi.
Визнання доходiв – Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї отриманої або до отримання i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних сум дисконтiв, податку на додану вартiсть («ПДВ») та акцизного збору.
Реалiзацiя товарiв – Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання усiх наведених нижче умов:
• Товариство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням товарами;
• Товариство бiльше не бере участi в управлiннi у тiй мiрi, яка звичайно асоцiюється з правом володiння, та не здiйснює фактичного контролю над проданими товарами;
• сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена;
• iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до Товариства; та
• понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Як правило доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються в момент їх поставки та передачi права власностi на них.
Надання послуг – Виручка за договорами надання послуг визнається виходячи iз ступеню завершеностi. Ступiнь завершеностi процесу надання послуг за договорами визначається таким чином:
• сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена;
• iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю;
• етап завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду можна достовiрно визначити; та
• витрати, понесенi за операцiєю, та витрати на її завершення можна достовiрно оцiнити.
Доходи з вiдсоткiв – Доходи з вiдсоткiв вiд фiнансового активу визнаються тодi, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигiд для Товариства, i суму доходiв можна визначити достовiрно. Доходи з вiдсоткiв нараховуються на основi розподiлу за часом, з урахуванням основної суми заборгованостi та ефективної вiдсоткової ставки, яка застосовується, що являє собою ставку, яка точно дисконтує очiкуванi суми майбутнiх надходжень грошових коштiв протягом очiкуваного строку корисного використання фiнансового активу до чистої балансової вартостi даного активу при первiсному визнаннi.
Функцiональна валюта та валюта подання – Функцiональною валютою та валютою подання даної фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах.
Операцiї в iноземних валютах – Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд української гривнi, у перiодi не проводились.
Витрати за позиками – Витрати за позиками, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для пiдготовки яких до їхнього використання за призначенням або продажу потрiбен iстотний перiод часу, додаються до первiсної вартостi цих активiв до того часу, поки активи не будуть, в основному, готовi до їхнього використання за призначенням або продажу.
Iнвестицiйнi доходи – Доходи, заробленi за тимчасовою iнвестицiєю спецiальних позик, якi очiкують своїх витрат за квалiфiкованими активами, вираховуються iз суми витрат за позиками, якi пiдлягають капiталiзацiї.
Усi iншi витрати за позиками визнаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi.
Податок на прибуток – Витрати з податку на прибуток за перiод становлять суму поточного податку i вiдстроченого податку.
Поточний податок – Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, базується на оподатковуваному прибутку за квартал. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку або збитку, вiдображеного у звiтi про сукупнi збитки, тому що в нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподатковуванню або вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування в iншi роки, а також тому що в нього не включаються статтi, якi нiколи не пiдлягають оподатковуванню або не вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування. Зобов’язання Товариства з поточного податку на прибуток розраховується з використанням дiючих податкових ставок на звiтну дату.
Вiдстрочений податок – Вiдстрочений податок визнається стосовно рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов’язання зазвичай визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи зазвичай визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування, у тому обсязi, щодо якого iснує ймовiрнiсть того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi вiдносять на витрати в цiлях оподаткування. Такi активи i зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають з гудвiла або у результатi первiсного визнання (крiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв i зобов’язань в рамках операцiї, яка не впливає нi на оподатковуваний прибуток, нi на облiковий прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i зменшується у тiй мiрi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати всю або частину суми цього активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований або буде погашене зобов’язання, на основi дiючих або фактично дiючих податкових ставок (або податкових законiв) на звiтну дату. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов’язань i активiв вiдображає податковi наслiдки, якi можуть виникнути у результатi використання Товариством на звiтну дату того або iншого методу для вiдшкодування або погашення балансової вартостi своїх активiв та зобов’язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання взаємно залiковуються, коли iснує юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i поточних податкових зобов’язань, коли вони вiдносяться до податкiв на прибуток, якi стягуються одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр зарахувати поточнi податковi активи та зобов’язання на нетто-основi.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод – Поточний та вiдстрочений податки визнаються у складi прибутку або збитку, за винятком випадкiв коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу. У цьому випадку поточний та вiдстрочений податки також визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, вiдповiдно. У випадку коли поточний або вiдстрочений податки виникають у результатi первiсного облiку об’єднання бiзнесу, податковий вплив включається до облiку операцiй об’єднання бiзнесу.
Основнi засоби – Основнi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Станом на 1 сiчня 2012 року, на дату першого застосування МСФЗ, Компанiя використала в якостi умовної iсторичної вартостi основних засобiв, вартiсть основних засобiв, яка була визначена згiдно з П(С)БО на цю дату.
Вартiсть активiв, створених власними силами, включає первiсну вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Iстотнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi збiльшують строк їхнього корисного використання або покращують їхню здатнiсть генерувати доходи, капiталiзуються у складi первiсної вартостi цих активiв. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, включаються до складу прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть об’єкта основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це очiкувана сума, яку Товариство одержало б на даний момент вiд реалiзацiї об’єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку й стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка пiдлягає амортизацiї, протягом строку корисного використання вiдповiдного активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Очiкуванi строки корисного використання представленi таким чином (кiлькiсть рокiв):
Будинки та споруди 20-70
Передавальнi пристрої 15-35
Силовi та робочi машини i обладнання 5-40
Транспортнi засоби 5-14
Iншi основнi засоби 1-15
Земельнi дiлянки Не амортизуються

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн порiвняно з попереднiми оцiнками облiковується як змiна облiкової оцiнки.
Прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або списання об’єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу i визнається у складi прибутку або збитку.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, з урахуванням вiдповiдно розподiлених прямих змiнних накладних витрат, понесених пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва, на основi методу, який застосовується до iнших об’єктiв основних засобiв, починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у тому мiсцi й станi, якi необхiднi, щоб їх можна було використовувати за призначенням, визначеним керiвництвом.
Зменшення корисностi основних засобiв – На кожну звiтну дату Товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв з метою визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що такi активи зазнали збитку вiд зменшення корисностi. У разi наявностi таких свiдчень Товариство здiйснює оцiнку суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Якщо неможливо здiйснити оцiнку суми вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює суму вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить цей актив. У випадках коли можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу активiв, корпоративнi активи також розподiляються на окремi одиницi, якi генерують грошовi кошти, або, iнакше, вони розподiляються до найменшої групи одиниць, якi генерують грошовi кошти, для яких можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу.
Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу з величин: справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi використання. При проведеннi оцiнки вартостi використання сума очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв дисконтується до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, стосовно якого не були скоригованi оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв.
Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менша за його балансову вартiсть, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються негайно у складi прибутку або збитку.
У випадках коли збиток вiд зменшення корисностi у подальшому сторнується, балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби для активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається негайно у складi прибутку або збитку.
Нематерiальнi активи – Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Подальшi витрати на нематерiальнi активи капiталiзуються тiльки у тому випадку, коли вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, втiленi у конкретних активах, до яких вони вiдносяться. Усi iншi витрати вiдносяться на витрати у тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Амортизацiя визнається на прямолiнiйнiй основi протягом очiкуваного строку корисного використання нематерiальних активiв, який, як передбачається, не перевищує перiод у десять рокiв.
Запаси – Запаси вiдображаються за меншою з величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Вартiсть запасiв, включно з вiдповiдною частиною фiксованих та змiнних накладних витрат, вiдносяться на собiвартiсть за методом ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається, виходячи з розрахункової цiни продажу запасiв, за вирахуванням усiх очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Для достовiрного вiдображення вартостi запасiв у фiнансовiй звiтностi Товариства нараховується резерв знецiнення запасiв. Резерв нараховується на запаси, якi не використовувалися в операцiйнiй дiяльностi протягом останнiх 12 мiсяцiв та не належать до аварiйного фонду, в розмiрi 100% балансової вартостi таких запасiв.
Резерви – Резерви визнаються, коли Товариство має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що Товариство буде змушена погасити це зобов’язання, i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов’язання.
Сума, визнана як резерв, являє собою найкращу оцiнку компенсацiї, необхiдної для погашення поточного зобов’язання на звiтну дату, з урахуванням усiх ризикiв та невизначеностi, характерних для цього зобов’язання. У випадках коли сума резерву оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов’язань, його балансова вартiсть являє собою теперiшню вартiсть цих потокiв грошових коштiв.
У випадках коли очiкується, що економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми резерву, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що таке вiдшкодування буде отримане, i сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно визначена.
Фiнансовi iнструменти – Товариство визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму звiтi про фiнансовий стан, коли воно стає стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструмента. Звичайне придбання та продаж фiнансових активiв i зобов’язань визнається з використанням методу облiку на дату розрахункiв. Звичайне придбання фiнансових iнструментiв, якi у подальшому оцiнюватимуться за справедливою вартiстю мiж датою продажу та датою розрахунку, облiковується таким само способом, що й придбанi iнструменти.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань (окрiм фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток) додаються до або вираховуються зi справедливої вартостi фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, вiдповiдно, пiд час первiсного визнання. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складi прибутку або збитку.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання взаємно зараховуються, а чистi суми вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан тiльки тодi, коли Товариство має юридично закрiплене право залiку визнаних сум та має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов’язання.
Метод ефективної ставки вiдсотка – Метод розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу (зобов’язання) та розподiлу доходiв (витрат) з вiдсоткiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова ставка – це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження (виплати) грошових коштiв (у тому числi усi гонорари за договорами сплаченi або отриманi, якi становлять невiд’ємну частину ефективної ставки вiдсотка, витрати на здiйснення операцiї та iншi премiї або дисконти) протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу (зобов’язання) або, коли доцiльно, коротшого перiоду.
Фiнансовi активи – Фiнансовi активи класифiкуються на такi спецiальнi категорiї:
• фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, з визнанням переоцiнки через прибуток або збиток;
• iнвестицiї, що утримуються до погашення;
• фiнансовi активи, що утримуються для продажу;
• кредити та дебiторська заборгованiсть.
Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на момент їхнього первiсного визнання. Фiнансовi активи Товариства, в основному, представленi “кредитами та дебiторською заборгованiстю”.
Кредити та дебiторська заборгованiсть – Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, якi не мають котирування на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого збитку вiд зменшення корисностi.
Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної вiдсоткової ставки, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу.
Товариство регулярно перевiряє стан торгової та iншої дебiторської заборгованостi, передоплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, прострочену бiльше, нiж 12 мiсяцiв вiд дня погашення за договором, формується резерв в розмiрi 100% балансової вартостi, який регулярно переоцiнюється на основi фактiв та обставин, якi iснують станом на кожну звiтну дату.
Грошовi кошти та їх еквiваленти – Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках, якi можна швидко конвертувати у готiвку, та депозити iз первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв.
Зменшення корисностi фiнансових активiв – Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що у результатi однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, очiкуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї зазнав негативного впливу.
Об’єктивнi свiдчення знецiнення можуть включати:
• значнi фiнансовi труднощi емiтента або контрагента; або
• невиконання зобов’язань, або несплата у строк вiдсоткiв, або основної суми заборгованостi; або
• коли стає вiрогiдним, що позичальник збанкрутує або буде проводити фiнансову реорганiзацiю;
• зникнення активного ринку для цього фiнансового активу через фiнансовi труднощi.
Для певних категорiй фiнансових активiв, таких як торгова дебiторська заборгованiсть, активи оцiнюються на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi, навiть якщо, за оцiнками, вони не зазнали зменшення корисностi iндивiдуально. Об’єктивним свiдченням зменшення корисностi для портфеля дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд стосовно збору платежiв, а також змiни, якi спостерiгаються у загальнодержавному або регiональному економiчному середовищi, якi можуть призвести до непогашення дебiторської заборгованостi.
Для фiнансових активiв, якi вiдображаються за амортизованою вартiстю, сумою знецiнення є рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка для даного фiнансового активу.
Балансова вартiсть фiнансового активу зменшується на суму збитку вiд знецiнення безпосередньо для всiх фiнансових активiв, за винятком торгової дебiторської заборгованостi, для якої балансова вартiсть зменшується через використання резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi. У тих випадках коли торгова дебiторська заборгованiсть вважається сумнiвною, вона списується за рахунок резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум проводиться за рахунок резервiв. Змiна балансової вартостi резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку.
Якщо у подальшi перiоди сума збитку вiд знецiнення зменшується i таке зменшення можна об’єктивно вiднести до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання знецiнення, то ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнується за рахунок прибутку або збитку у тiй мiрi, в якiй балансова вартiсть iнвестицiї на дату сторнування знецiнення не перевищує вiрогiдну суму амортизованої вартостi, якби знецiнення не було визнане.
Припинення визнання фiнансових активiв – Товариство припиняє визнавати фiнансовий актив лише в тих випадках, коли припиняють свою дiю договiрнi права на грошовi потоки вiд цього активу; або ж коли вона передає фiнансовий актив i всi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням цим активом, третiй особi. Якщо Товариство не передає i не залишає за собою усi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням активом, i продовжує контролювати переданий актив, тодi вона визнає свою частку в цьому активi та пов’язане з ним зобов’язання на суму, яку їй, можливо, потрiбно буде заплатити. Якщо Товариство зберiгає усi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням переданим фiнансовим активом, вона продовжує визнавати цей фiнансовий актив, а також визнає забезпеченi заставою суми позик у розмiрi отриманих надходжень.
Пiсля повного припинення визнання фiнансового активу, рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманої компенсацiї та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв та накопичений у складi власного капiталу, визнається у складi прибутку або збитку.
Пiсля неповного припинення визнання фiнансового активу (наприклад, коли Товариство зберiгає за собою право викупу частини переданого активу або зберiгає залишкову частку, яка не призводить до збереження усiх iстотних ризикiв та вигiд вiд володiння активом, i при цьому Товариство зберiгає контроль) Товариство розподiляє попередню балансову вартiсть фiнансового активу мiж частиною, яку вона продовжує визнавати у зв’язку iз продовженням участi у ньому, та частиною, яку вона бiльше не визнає, на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка бiльше не визнається, та сумою отриманої компенсацiї за частину, яка бiльше не визнається, та будь-яким накопиченим прибутком або збитком, розподiленим на неї, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв, визнається у складi прибутку або збитку.
Накопичений прибуток або збиток, який був ранiше визнаний у складi iнших сукупних доходiв, розподiляється мiж частиною, яка продовжує визнаватися, та частиною, яка бiльше не визнається на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин.
Фiнансовi зобов’язання та iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством
Класифiкацiя як боргу або iнструментiв власного капiталу – Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов’язання, або як власний капiтал у залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин та визначень фiнансового зобов’язання та iнструмента власного капiталу.
Акцiонерний капiтал – Iнструмент власного капiталу представляє собою будь-який договiр, який дає право на залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його зобов’язань. Iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством, вiдображаються за сумою отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхнiй випуск. Iнструменти власного капiталу визнанi за iсторичною вартiстю.
Фiнансовi зобов’язання – Фiнансовi зобов’язання класифiкуються або як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або як iншi фiнансовi зобов’язання.
Iншi фiнансовi зобов’язання – Iншi фiнансовi зобов’язання, включаючи позики та торгову кредиторську заборгованiсть, первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. Iншi фiнансовi зобов’язання у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, причому вiдсотковi витрати визнаються на основi фактичної дохiдностi.
Припинення визнання фiнансових зобов’язань – Товариство припиняє визнавати фiнансовi зобов’язання тодi i тiльки тодi, коли зобов’язання Товариства виконанi, анульованi або минув строк їхньої дiї. Пiсля повного припинення визнання фiнансового зобов’язання рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання та сумою компенсацiї, яка була сплачена або пiдлягає сплатi, визнається у складi прибутку або збитку
Податковi зобов’язання – Податковi зобов’язання вiдображаються за номiнальною вартiстю.
Пенсiйнi зобов’язання та допомога при звiльненнi – Виплати Товариства по пенсiйним планам вiдносяться на витрати по мiрi надання працiвниками послуг, якi дають їм право на такi виплати.
Витрати за пенсiйними планами з встановленими виплатами оцiнюються методом прогнозної облiкової одиницi. При цьому актуарна оцiнка проводиться в кiнцi року. Переоцiнка, яка вiдображає змiну актуарних припущень, одразу визнається в складi iншого сукупного доходу звiтного перiоду i не може бути рекласифiкованою до складу звiту про прибутки та збитки. Вартiсть послуг, наданих в минулих перiодах, визнається в звiтi про прибутки та збитки в перiодi змiни пенсiйного плану. Чистi вiдсотковi доходи/витрати розраховуються шляхом застосування ставки дисконтування на початок перiоду до чистого зобов’язання за пенсiйним планом на цю дату.
Витрати за пенсiйними планами з визначеними виплатами включають наступнi категорiї витрат:
• вартiсть послуг (включаючи вартiсть послуг поточного i минулого перiодiв, а також доходiв та збиткiв вiд секвестрiв та погашення пенсiйного плану);
• чистi вiдсотковi витрати; та
• переоцiнка.
Першi два компоненти Товариство вiдображає у статтi “Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування” звiту про фiнансовi результати. Доходи/(збитки) вiд секвестру облiковуються як вартiсть послуг, наданих в минулих перiодах.
Умовнi зобов’язання та активи – Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, окрiм випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигод.
Операцiйнi сегменти – Окремий операцiйний сегмент вiдображається у звiтностi, якщо дохiд вiд сегменту, включаючи продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiжсегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього i зовнiшнього) доходу всiх операцiйних сегментiв.
Товариство має єдиний господарський сегмент передача та постачання електроенергiї.
5. СУТТЄВI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ ТА ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI ОЦIНОК
При застосуваннi облiкової полiтики Товариства, яка описується у Примiтцi 4, вiд керiвництва вимагається робити професiйнi судження, оцiнки та припущення щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань, якi неможливо отримати iз iнших джерел. Данi оцiнки та пов’язанi з ними припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються важливими. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Данi оцiнки та пов’язанi з ними припущення переглядаються на постiйнiй основi. За результатами переглядiв облiковi оцiнки визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється перегляд оцiнки, якщо переглянута оцiнка впливає лише на цей перiод, або в перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, якщо переглянута оцiнка впливає як на поточний, так i майбутнiй перiоди.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок
Строки корисного використання основних засобiв – Об’єкти основних засобiв вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке базується на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, їхню технологiчну застарiлiсть, фiзичне зношення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. Змiна кожної з цих умов або оцiнок може в результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання – Вiдстроченi податковi активи визнаються у тiй мiрi, в якiй вiрогiдне отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi активи. Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються в сумi податкiв на прибуток, якi пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних податкових рiзниць. Станом на 31 березня 2016року Товариство визнало вiдстрочене податкове зобов’язання у сумi 1 149 тисячi гривень, оскiльки Товариство очiкує понесення витрат з податку на прибуток (Примiтка 9).
Пенсiйнi зобов’язання – Зобов’язання з виплати пенсiй оцiнюються на основi низки очiкувань та прогнозiв (Примiтка 15), якi використовуються для оцiнки зобов’язання на кiнець кожного звiтного перiоду. Для визначення показникiв плинностi кадрiв, оцiнки змiн в заробiтнiй платi, iндексу iнфляцiї тощо вiд керiвництва вимагається прийняття iстотних професiйних суджень. Змiни оцiнок керiвництва можуть вплинути на суму вартостi зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан та вiдповiднi нарахування у складi прибутку або збитку.
Ставка дисконтування для пенсiйних зобов’язань визначається по облiковiй ставцi НБУ.
Ризики, пов’язанi з вимогами податкового та iншого законодавства – Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi, включаючи контроль за валютними та митними операцiями, продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Товариство дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Водночас, iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред’явлених позовiв, що можуть бути пред’явленi, якщо такi взагалi iснують, або iмовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.
1 вересня 2013 року набув чинностi новий Закон України “Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо трансфертного цiноутворення”. Новi правила трансфертного цiноутворення набагато докладнiше прописанi, нiж попереднi норми законодавства i у деяких аспектах бiльшою мiрою вiдповiдають мiжнародним принципам трансфертного цiноутворення, розробленим Органiзацiєю економiчного спiвробiтництва та розвитку (“ОЕСР”). Нове законодавство дозволяє податковим органам робити коригування на трансфертне цiноутворення та донараховувати податковi зобов’язання щодо контрольованих операцiй (операцiй з пов’язаними сторонами та окремих видiв операцiй з непов’язаними сторонами), якщо цiна операцiї не є ринковою та не пiдкрiплюється належною документацiєю.
Наприкiнцi грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла закон, згiдно з яким до Податкового кодексу були внесенi суттєвi змiни, якi набули чинностi з 1 сiчня 2015 року.
Товариство проводить операцiї з пов’язаними сторонами. Iснує можливiсть того, що зi змiною тлумачення податкового законодавства в Українi та пiдходу податкових органiв вiдповiдно до нового Податкового кодексу такi операцiї можуть бути оскарженi у майбутньому. Наслiдки оскарження таких операцiй неможливо спрогнозувати, проте, на думку керiвництва, вони будуть незначними.
Забезпечення за судовими процесами – Товариство виступає в якостi вiдповiдача у кiлькох судових процесах зi своїми контрагентами. Забезпечення за судовими процесами є оцiнкою керiвництвом можливих втрат, що можуть бути понесенi в результатi негативних судових рiшень.
Резерв сумнiвної заборгованостi – Товариство регулярно перевiряє стан торгової та iншої дебiторської заборгованостi, передоплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
6. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1000”)
Нематерiальнi активи представленi програмним забезпеченням iз термiном використання який не перевищує 10 рокiв.
Рух та iнших нематерiальних активiв представлений за перiод, що закiнчився 31 березня 2016 року, таким чином:
Програмне забезпечення
Первiсна вартiсть
Станом на 31 грудня 2015 року 2 094
Надходження
Вибуття
Станом на 31 березня 2016 року 2 094

Накопичена амортизацiя
Станом на 31 грудня 2015 року (1 306)
Вибуття
Амортизацiйнi нарахування (59)
Станом на 31 березня 2016 року (1 365)
Вибуття
Амортизацiйнi нарахування
Станом на 31 березня 2016 року (1 365)
Балансова вартiсть
Станом на 31 грудня 2015 року 788
Станом на 31 березня 2016 року 729

7. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1005”)
Рух незавершених капiтальних iнвестицiй представлений за перiод, що закiнчився 31 березня 2016 року, був представлений таким чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Баланс на початок року 2 620 3 394

Капiтальнi iнвестицiї за перiод 1078 150
Перемiщення до складу основних засобiв та нематерiальних активiв (941) (921)
Вибуття – (3)
Зменшення корисностi – –

Баланс на кiнець року 2 757 2 620
8. ОСНОВНI ЗАСОБИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1010”)
Рух основних засобiв представлений за перiод, що закiнчився 31 березня 2016 року, був представлений таким чином:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої Силовi та робочi машини i обладнання Транспортнi засоби Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
Станом на 31 грудня 2015 року 1 222 279 590 795 48 552 21 589 1 883 215
Надходження
Перемiщення зi складу капiнвестицiй 743 196 – 4 943
Вибуття (32) (333) – (111) (476)
Перекласифiкацiя (9 859) 9 859 – – –
Станом на 31 березня 2016 року 1 213 131 600 517 48 552 21 482 1 883 682

Накопичена амортизацiя та збитки вiд зменшення корисностi
Станом на 31 грудня 2015 року (664 273) (310 670) (37 435) (18 565) (1 030 943)
Амортизацiйнi нарахування (7 596) (6 940) (688) (177) (15 401)
Вибуття 32 333 – 26 391
Перекласифiкацiя 9 725 (9 725) – – –
Станом на 31 березня 2016 року (662 122) (327 002) (38 123) (18 716) (1 045 953)
Балансова вартiсть

Станом на 31 грудня 2015 року 558 006 280 125 11 117 3 024 852 272
Станом на 31 березня 2016 року 551 009 273 515 10 429 2 766 837 729

Станом на 31 березня 2016 року основнi засоби включали повнiстю амортизованi активи первiсною вартiстю 214 000 тисяч гривень (31 грудня 2015 року: 211 512 тисяч гривень).
Товариство не має документiв, що пiдтверджують право власностi на основнi засоби, якi увiйшли до його статутного фонду в процесi корпоратизацiї в 1995 роцi. Данi документи готувались за участю представникiв Фонду державного майна України та Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України.
Товариство починаючи з 2010 року неодноразово зверталось до Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України, Фонду державного майна України, Державного архiву Миколаївської та Одеської областi з метою отримання копiй пiдтверджуючих документiв про передачу майна, яке увiйшло до статутного фонду Товариства у процесi корпоратизацiї. Станом на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Товариство не отримало копiй вiдповiдних документiв.
Наразi Товариство здiйснює всi можливi заходи щодо вiдновлення зазначеної вище документацiї.
05 квiтня 2016 Товариство звернулось до Фонду державного майна України та Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України з листом №01/16-2488 вiд 05.04.16 стосовно створення спiльної комiсiї, яка визначить перелiк майна, переданого до статутного фонду ПАТ «Миколаївобленерго» пiд час корпоратизацiї (станом на 01.07.1995).

9. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1500” ТА ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2300”)
Протягом перiоду, який закiнчився 31 березня 2016 року, податок на прибуток пiдприємств в Українi становив 18%.
Витрати з податку на прибуток за перiод, що закiнчився 31 березня 2016 року, якi вiдображено у звiтi про фiнансовий стан представленi таким чином:
31 березня
2016 року 31 грудня
2015 року
Складовi частини вiдстроченого податкового активу (податкового зобов’язання):
Рiзниця мiж балансовою вартiстю основних засобiв в фiнансовому та податковому облiку (29 414) (29 488)
Розрахунки за авансами виданими – –
Розрахунки за авансами отриманими 109 109
Резерв сумнiвних боргiв 11 472 11 559
Рiзниця по нарахованому резерву на невикористанi вiдпуски 1 041 1 041
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у випадку затримки оплати покупцем (1 379) (1 379)
Розрахунки за електро- i теплоенергiю на умовах оплати за рахунок бюджетних коштiв (93) (93)
Рiзниця по запасам 390 394
Рiзниця по забезпеченню наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 105 105
Рiзниця по iншим нарахованим резервам 16 603 16 603

Чистий вiдстрочений податковий актив (чисте податкове зобов’язання) (1 166) (1 149)

Компоненти витрат з податку на прибуток для Товариства за перiоди, що закiнчилися 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв, якi вiдображено у звiтi про фiнансовi результати (сукупний дохiд), представленi таким чином:
1-й квартал 2016 року 2015
Поточний податок:
Витрати з поточного податку (3 521) 10 101
Коригування податку на прибуток минулих рокiв – –
Вiдстрочений податок:
(Вигоди)/витрати з вiдстроченого податку (18) (16 533)
(Дохiд)/витрати з податку на прибуток (3 539) (6 432)

Узгодження мiж витратами з податку на прибуток та результатом множення облiкового прибутку на нормативну податкову ставку за перiоди, що закiнчилися 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв, є такими:
1-й квартал 2016 року 2015

Прибуток до оподаткування 19 562 6 995
Витрати з податку на прибуток за податковою
ставкою у розмiрi 18% (2015 р.: 18%) 3 521 1 259
Витрати, якi не вiдносяться на валовi видатки:
Витрати з дисконтування 4 026
Профспiлковi внески 1 250
Прибуток звiльнений вiд оподаткування згiдно законодавства –
Визнання тимчасових рiзниць, через
змiни у податковому законодавствi (13 624)
Iншi витрати 18 657
(Дохiд)/витрати з податку на прибуток, вiдображенi в звiтi про фiнансовi результати 3 539 (6 432)


10. ЗАПАСИ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1100”)
Станом на 31 березня 2016 та на 31 грудня 2015 рокiв запаси були представленi таким чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Запаснi частини 16 273 15 722
Сировина i матерiали 15 394 15 703
Будiвельнi матерiали 7 681 6 732
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 3 078 3 412
Паливо 2 177 2 675
Тара i тарнi матерiали 39 39
Iнше 1 –
Резерв на знецiнення запасiв (2 117) (2 187)
Всього 42 526 42 096

Iнформацiя про рух резерву знецiнення запасiв представлена таким чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Залишок резерву на початок року (2 187) (2 936)
Резерв використаний за перiод 70 95
Сторнування резерву 654
Залишок резерву на кiнець року (2 117) (2 187)

11. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ПРОДУКЦIЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1125”, “1155” )
Станом на 31 березня 2016 та на 31 грудня 2015 рокiв дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги була представлена таким чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 151 349 124 409
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 11 341 25 160
За вирахуванням: резерву сумнiвних боргiв (63 733) (64 217)

Всього 98 957 85 352

Для клiєнтiв не передбачений кредитний перiод. На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, прострочену бiльше, нiж 12 мiсяцiв вiд дня погашення за договором, формується резерв в розмiрi 100% вiд вартостi, який регулярно переоцiнюється на основi фактiв та обставин, якi iснують станом на кожну звiтну дату.
У 2015 роцi Товариством була надана ПрАТ ХК «Енергомережа» безвiдсоткова поворотна фiнансова допомога на суму 16 000 тис. грн. 18.02.2016 мiж Товариством i ПрАТ «ХК «Енергомережа» укладений договiр розстрочення боргу, згiдно якого боржник взяв на себе зобов’язання погасити iснуючий перед Товариством борг у сумi 16 000 тис. грн. рiвними частинами упродовж 60 мiсяцiв. Строк дiї договору визначений до 01.03.2021. На пiдставi зазначеного договору Товариство перевело iснуючий борг в довгострокову дебiторську заборгованiсть та облiковує даний борг за амортизованою собiвартiстю, розрахованою за ставки дисконтування, прийнятої на рiвнi облiкової ставки НБУ. Платiж за березень 2016 року був отриманий згiдно узгодженого графiку погашення заборгованостi.
До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi також вiднесенi розрахунки iз контрагентами, до яких Товариство позивається у судовому порядку для вiдстоювання своїх порушених прав. Дебiторськi борги по претензiям визнаються у разi прийняття судами рiшень на користь Товариства i облiковуються до погашення заборгованостi контрагентом. Коли рiшення приймається судом за вiдсутностi вiдповiдача i мiсце перебування такого вiдповiдача не визначене, Товариство нараховує резерв сумнiвних боргiв.
Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi представлена таким чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року
Залишок на початок року (64 217) (57 486)
Визнано у звiтi про сукупний дохiд 484 (8 552)
Сторно резерву 994
Резерв використаний за перiод 827

Залишок на кiнець року (63 733) (64 217)

Аналiз простроченої, але не знецiненої торгової та iншої дебiторської заборгованостi за термiном прострочки представлений наступним чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року
Прострочена дебiторська заборгованiсть
До 1-го мiсяця 29 073 29 085
Вiд 1-го до 12-ти мiсяцiв 15 725 15 725
44 798 44 810
Не прострочена торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 53 559 40 542
Всього 98 357 85 352


12. ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1040”, “1135” ТА “1190”)
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв заборгованiсть за розрахунками з бюджетом та iншi оборотнi активи були представленi таким чином:
Довгострокова 31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року
Право на податковий кредит з ПДВ, який виник по розрахункам з ДП «Енергоринок» 12 463 12 463
Iншi необоротнi активи – –

Всього за рядком 1040 12 463 12 463

31 березня 2016року 31 грудня 2015 року
Короткострокова
Переплата з податку на прибуток 3 932 7 949
Iншi оборотнi активи 26 2

Всього за рядком 1135 7 958 7 951

Дебiторська заборгованiсть за не отриманими податковими накладними 1 874 571

Всього за рядком 1190 1 874 571

До складу довгострокової дебiторської заборгованостi вiднесено податковий кредит з податку на додану вартiсть, по отриманiй вiд ДП «Енергоринок» у 2000 роцi електроенергiї, коли застосовувався касовий метод по розрахункам з ПДВ. Заборгованiсть за отриману в той перiод електроенергiю погашається Товариством вiдповiдно до договору реструктуризацiї. У разi погашення боргiв за 2000 рiк контрагент виписує Товариству податкову накладну, яка включається в розрахунки зобов’язань з ПДВ. Зазначений довгостроковий борг визнаний на початок звiтного перiоду.
Довгостроковi борги облiковуються за справедливою вартiстю, яка обчислюється за ставки дисконтування прийнятої на рiвнi облiкової ставки НБУ на дату визнання довгострокового боргу, яка становить 7%. Номiнальна вартiсть податкового кредиту на 31 березня 2016 року дорiвнює 16 451 тис. грн. (31.12.2015: 16 451 тис. грн.).
13. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1165”)
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв грошовi кошти та їх еквiваленти були представленi таким чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Грошовi кошти в банках 3 700 1 169
Грошовi кошти в дорозi 1594 1 591
Грошовi кошти в касi 3 1
Всього 5 297 2 761

Грошовi кошти в дорозi представленi коштами, якi перерахованi населенням за спожиту електроенергiю в останнi днi мiсяця на поточнi рахунки Товариства, але ще не зарахованi на рахунки Товариства.

14. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1400”, “1410”)
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв статутний капiтал Товариства складав
159 840 000 акцiй з номiнальною вартiстю 0,25 гривнi, що становить 39 960 тисяч гривень. Всi акцiї мають рiвнi права голосу та рiвнi права на розподiл невикористаного прибутку. Акцiонери Товариства станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв були представленi наступним чином:
Акцiонер 31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Держава в особi Фонду державного майна 70,00% 70,00%
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 13,17% 13,17%
ТОВ «Венчурнi Iнвестицiйнi проекти» 7,34% 7,34%
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 5,21% 5,21%
Iншi акцiонери 4,28% 4,28%

Всього 100,00% 100,00%

Статутний капiтал Товариства повнiстю сплачений акцiонерами.
Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо.
Додатковий капiтал Товариства складається iз фонду розвитку виробництва та вартостi об’єктiв основних засобiв, якi не увiйшли до статутного фонду пiд час корпоратизацiї.
15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1520” ТА “1660”)
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв забезпечення наступних виплат i платежiв були представленi наступним чином:
Станом на 01 сiчня 2016 Нараховано за перiод Використано резерву Станом на 31 березня 2016

Довгостроковi зобов’язання i забезпечення:
Забезпечення наступних виплат на додаткове пенсiйне забезпечення 584 – – 584
Всього довгостроковi зобов’язання: 584 – – 584

Короткостроковi зобов’язання i забезпечення:
Забезпечення витрат за невикористанi вiдпустки 21 379 5 303 (3 346) 23 336
Забезпечення пiд штрафнi санкцiй з ДП “Енергоринок 4 434 – – 4 434
Забезпечення пiд штрафнi санкцiй по податкам 11 237 335 – 10 902
Забезпечення пiд штрафнi санкцiй Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження 75 687 – – 75 687
Забезпечення на виплату авансу по податку на прибуток – – – –
Iншi забезпечення 880 – – 880
Всього короткостроковi зобов’язання i забезпечення: 113 617 5 638
(3 346) 115 239
Всього: 114 201 5 638 (3 346) 115 823

Витрати на додаткове пенсiйне забезпечення – Товариство зобов’язано компенсувати Державному пенсiйному фонду кошти за пенсiї, якi виплачуються певним групам її колишнiх працiвникiв, якi були зайнятi у шкiдливих для здоров’я умовах працi i, як результат, одержали право виходу на пенсiю i право на отримання пенсiї до настання звичайного пенсiйного вiку, як визначено пенсiйним законодавством.
Актуарнi оцiнки поточної вартостi пенсiйних зобов’язань з визначеними виплатами проводились станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв самостiйно. Поточна вартiсть пенсiйних зобов’язань з визначеними виплатами вiдображена за методом прогнозованої умовної одиницi.
Аналiз чуттєвостi змiн основних припущень, що використанi для визначення зобов’язань Товариства за пенсiйними внесками до Державного пенсiйного фонду України станом на 31 березня 2016 року, був представлений таким чином:
Змiни Основнi припущення Вплив на прибуток, тис. грн

Ставка дисконтування, % +15% 22% (48)
-15% 48
Мiнiмальна заробiтна плата, грн +15% 1 378 88
-15% (88)
Загальний вплив +15% 40
-15% (40)

Аналiз чуттєвостi змiн основних припущень, що використанi для визначення зобов’язань Товариства за пенсiйними внесками до Державного пенсiйного фонду України станом на 31 грудня 2015 року, був представлений таким чином:
Змiни Основнi припущення Вплив на прибуток, тис. грн

Ставка дисконтування, % +15% 14% (68)
-15% 68
Мiнiмальна заробiтна плата, грн +15% 1 218 105
-15% (105)
Загальний вплив +15% 37
-15% (37)

Забезпечення пiд штрафи
У липнi 2015 року Товариство своєчасно не розрахувалось за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергiю. В результатi зазначеної подiї Товариству вiд ДП «Енергоринок» надiйшла претензiя. Пiсля перевiрки Товариством порядку нарахування санкцiй Товариство звернулось до ДП «Енергоринок» з проханням перегляду розрахунку пенi. Виходячи iз практики застосування санкцiй за несвоєчасну сплату купованої електроенергiї ДП «Енергоринок» подало на Товариство позов до суду про стягнення штрафних санкцiй Товариству за несвоєчасну сплату придбаної електроенергiї у липнi 2015 року, ймовiрнiсть програшу даної справи розглядається керiвництвом як висока.
Державне агентство з енергозбереження за результатами перевiрки Товариства нарахувала штраф у сумi 75 687 тисяч гривень. Входячи iз iснуючої практики можливо прогнозувати задоволення позову Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження України до ПАТ «Миколаївобленерго» про стягнення коштiв в сумi 75 687 тисяч гривень i Товариство буде зобов’язане його сплатити.
За несвоєчасну сплату у 2015 роцi грошового зобов’язання з податку на додану вартiсть у Товариства виникло грошове зобов’язання у виглядi штрафних санкцiй пiсля 10 днiв з дня вручення (надiслання) податкового повiдомлення-рiшення, яке було складене пiсля проведення перевiрки та написання акту перевiрки. Компанiя прийняла рiшення про створення резерву пiд виплату штрафних санкцiй у сумi 8 084 тис. грн.
Товариством було використане забезпечення, нараховане у 2015 роцi пiд санкцiї з несплати податку на прибуток на суму 335 тис. грн.
Окрiм того, пiсля проведення камеральної перевiрки даних, задекларованих у податковiй звiтностi з податку на додану вартiсть за грудень 2015 року, у т.ч. перевiрки дотримання граничних термiнiв реєстрацiї податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, проведеної фахiвцем СДПI з ОВП у м. Одесi МГУ ДФС складений акт вiд 19.02.2016 № 7/28-08-47-40/23399393, яким встановлено що Товариство несвоєчасно зареєструвало податковi накладнi в Єдиному реєстрi податкових накладних. Компанiя прийняла рiшення про створення резерву пiд виплату штрафних санкцiй у сумi 2 818 тис. грн.
За несвоєчасне погашення заборгованостi по купованiй електроенергiї ДП “Енергоринок”, яка виникла у липнi 2015, компанiєю було прийнято рiшення про створення резерву по сплатi штрафних санкцiй у сумi 4 434 тис. грн.
Iншi додатковi виплати працiвникам – Вiдповiдно до колективних угод пiдприємств Товариство здiйснює одноразовi виплати пiд час виходу на пенсiю працiвникiв, якi пропрацювали тривалий час та у випадку смертi працiвникiв. Зобов’язання стосовно цих виплат Товариством не розраховується.

16. ЦIЛЬОВЕ ФIНАНСУВАННЯ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1525”)
Фiнансування з державного бюджету, головним чином, представлено фiнансуванням будiвництва повiтряних лiнiй Каборга-Трихати:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Цiльове фiнансування 3 263 3 285
Всього 3 263 3 285

Товариство немає будь-яких невиконаних умов або умовних зобов’язань щодо вказаних державних грантiв.


17. IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1690”)
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв доходи майбутнiх перiодiв були представленi наступним чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Заборгованiсть за приймання платежiв 4 318 4 373
Заборгованiсть по штрафним санкцiям 1 853 2 464
Фiнансова допомога 5 270 2 500
Заборгованiсть по ПДВ 13 412 2 073
Заборгованiсть перед професiйними спiлками 811 975
Iншi 3 193 379
Всього 28 857 12 764

18. IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1515”, “1610”)
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання були представленi наступним чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Найменування Вiдсоткова ставка Дата
погашення Номiнальна вартiсть Дисконто-вана вартiсть Номiнальна вартiсть Дисконто-вана вартiсть
Довгострокова частина
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 0% 2017 -Лютий 2023 380 900 299 425 380 900 299 425
Всього довгострокова частина 380 900 299 425 380 900 299 425
Короткострокова частина
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 0% Сiчень -грудень 2016 32 310 32 310 40 010 40 010
Короткострокова частина 32 310 32 310 40010 40 010

Всього 413 210 331 735 420 910 339 435

Довгостроковими зобов’язаннями визнана заборгованiсть за електроенергiю, отриману, але не оплачену вiд ДП «Енергоринок» у минулих перiодах. Пiсля укладання договору реструктуризацiї боргу Товариство отримало змогу погашати визнаний борг упродовж визначеного термiну. Сума боргу включає штрафнi санкцiї, нарахованi за порушення умов договорiв купiвлi електроенергiї. Борг погашається без визначеної процентної ставки. Довгострокова заборгованiсть облiковується за справедливою вартiстю. Ставка дисконту визначена на рiвнi облiкової ставки НБУ складає 7%.

19. КОРОТКОСТРОКОВI КРЕДИТИ БАНКIВ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН «1600»)
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв Товариство мало короткостроковi кредити (рядок 1600):

% ставка Дата погашення Валюта 31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року
Незабезпечений кредит 25,5 08.12.2016 UAH 16 500 11 000
Всього 16 500 11 000

20. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1615”)
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615) була представлена наступним чином:
31 березня 2016 року 31 грудня 2015 року

Кредиторська заборгованiсть за куповану електроенергiю 2 6 777
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 679 11 335
Кредиторська заборгованiсть за послуги 2 604 2 028
Кредиторська заборгованiсть за запаси 12 252 12 908
Iнша кредиторська заборгованiсть 144 648

Всього 15 681 33 696

Середнiй кредитний перiод на придбання бiльшостi запасiв становить до 60 днiв. На непогашений залишок торговельної кредиторської заборгованостi протягом кредитного перiоду вiдсотки не нараховуються. Торговельна кредиторська заборгованiсть погашається вiдповiдно до умов визначених пiд час укладання договорiв.

21. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ) (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2050”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2016 та 2015 рокiв, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) була представлена наступним чином:
1-й квартал 2016 1-й квартал 2015

Вартiсть електроенергiї 17 750 15 796
Витрати сировини та матерiалiв 65 692 64 490
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 14 218 23 236
Амортизацiя 15 544 18 637
Iншi операцiйнi витрати, включаючи вартiсть купованої електроенергiї 530 320 296 963

Всього 643 524 419 122

22. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2130”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2016 та 2015 рокiв, адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
1-й квартал 2016 1-й квартал 2015
Матерiальнi витрати 898 702
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 12 297 11 184
Амортизацiя 252 243
Iншi витрати, з них: 3 858 3 704
Банкiвськi послуги 1 922 1 864
Витрати на зв’язок 397 365
Витрати на податки та збори 676 293
Витрати на комп’ютеризацiю облiкових робiт 350 282
Витрати на аудиторськi послуги – 143
Всього 17 305 15 833

23. ВИТРАТИ НА ЗБУТ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2150”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2016 та 2015 рокiв, витрати на збут представленi не були:
1-й квартал 2016 1-й квартал 2015
Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв – –
Списання сумнiвних боргiв без створення резерву – –
Всього – –

24. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2180”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2016 та 2015 рокiв, iншi операцiйнi витрати були представленi наступним чином:
1-й квартал 2016 1-й квартал 2015

Витрати, пов’язанi iз наданням послуг замовникам, з яких: 4 558 3 425
– заробiтна плата з вiдрахуваннями на соцстрахування 3 600 3 000
Матерiальнi витрати 112 45
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 1 608 2 002
Амортизацiя 7 8
Iнша операцiйнi витрати, з яких: 2 463 4 406
– штрафи, пенi, неустойки 238 1 948
– вiдрахування профспiлкам 324 1 188
Всього 8 748 9 886

25. ЧИСТИЙ ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2000”)

1-й квартал 2016 1-й квартал 2015

Вiд реалiзацiї активної електроенергiї 648 134 437 832
Вiд реалiзацiї реактивної електроенергiї 8 384 7 276
Вiд послуг з транзиту електроенергiї 923 2 914
Всього 657 441 448 062

26. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2120”)

1-й квартал 2016 1-й квартал 2015

Операцiйна оренда активiв 171 135
Реалiзацiя оборотних активiв 451 9
Штрафи, пенi, неустойки 2 827 1614
Дохiд вiд об`єктiв житлово-комунального i
соцiально-культурного призначення 1 5
Надання послуг замовникам 5 261 4 582
Iнша операцiйнi доходи 1 249 929
Всього 9 960 7 274

27. ФIНАНСОВI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2220”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2016 та 2015 рокiв, фiнансовi доходи не представленi:
1-й квартал 2016 1-й квартал 2015
Дохiд вiд зменшення перiоду дисконтування довгострокового боргу – –
Дохiд вiд зменшення перiоду дисконтування сум податкового кредиту – –
Всього – –

28. IНШI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2240”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2016 та 2015 рокiв iншi доходи представленi так:
1-й квартал 2016 1-й квартал 2015
Оприбуткування запасiв отриманих пiд час iнвентаризацiї, та вiд лiквiдованих необоротних активiв 4 39
Дохiд вiд безоплатно отриманих необоротних активiв – –
Iншi доходи 22 50
Всього 26 89

29. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2250”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 березня 2016 та 2015 рокiв, фiнансовi витрати були представленi наступним чином:
1-й квартал 2016 1-й квартал 2015

Фiнансовi витрати за позиками 1 021 1 218
Вiдсотки, нарахованi згiдно договору про розстрочення податкових зобов’язань з ПДВ – –
Витрати вiд дисконтування довгострокових кредиторських боргiв 4 989 –
Витрати вiд визнання довгострокового дебiторського боргу за справедливою вартiстю – –
Всього 6 010 1 218

30. IНШI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2270”)

1-й квартал 2016 1-й квартал 2015

Знецiнення необоротних активiв
Iншi 11 4
Всього 11 4

31. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Сторони вважаються пов’язаними, якщо перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб, також пов’язаними сторонами вважаються пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи.
Товариство знаходиться пiд безпосереднiм контролем Фонду державного майна України (володiє 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу) , що пiдпорядковується державi в особi Верховної Ради України, вiдповiдно усi контрольованi державою пiдприємства вважаються пов’язаними сторонами пiд спiльним контролем.
Пов’язаними сторонами Товариства є:
• акцiонери Товариства;
• провiдний управлiнський персонал та члени їхнiх сiмей;
• Державнi пiдприємства України
Iнформацiя про iстотнi обсяги та залишки за операцiями iз пов’язаними сторонами станом на i за перiоди, якi закiнчилися 31 березня 2016 та 2015 рокiв, представлена у таблицях нижче.
Доходи вiд реалiзацiї, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, передоплати виданi та iншi оборотнi активи, розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти, iнвестицiї:
31 березня 2016 року 31 березня 2015 року
Доходи вiд реалiзацiї 71 912 60 558
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 22 530 13 319
Передоплати та iншi оборотнi активи 21 287 –
Розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти 1 360 5 762

Суми заборгованостi пов’язаних сторiн наведенi за вирахуванням резерву у розмiрi 5 309 тис. грн. (2015 р.: 5 309 тис. грн.).
Закупiвлi, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, аванси отриманi та iншi поточнi зобов’язання, кредити та позики:
31 березня 2016 року 31 березня 2015 року
Закупiвлi та iншi витрати 628 850 348 624
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть:
Кредиторська заборгованiсть – 26 619
Поточна частина довгострокових зобов’язань 32 310 23 099
Передоплати отриманi 3 968 2 371
Поточнi зобов’язання 91 023 75 687
Iншi поточнi зобов’язання 6 079 2 820

Аванси отриманi та iншi поточнi зобов’язання 3 968 2 371
Довгострокова кредиторська заборгованiсть 299 425 319 531

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу
Провiдний управлiнський персонал протягом 1-го квартал 2016 року складався iз 2 осiб (2015 р.: 1 особи). У 1-му кварталi 2016 року компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, що включена до складу витрат на персонал, включала заробiтну плату i додатковi поточнi премiї i становила 468 тис. грн. (2015 р.: 224 тис. грн.).


Дивiденди
Дивiденди до виплати, що включенi в статтю торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, станом на 31 березня 2016 року становили 3 053 тис. грн. (на 31 грудня 2015 р.: 3 053 тис. грн.).
Розподiлу дивiдендiв за результатами роботи у 2015 роцi не було, збори акцiонерiв запланованi на 22 квiтня 2016 року.

32. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операцiйне середовище – Основну господарську дiяльнiсть Товариство провадить на територiї України. На ринки країн, якi розвиваються, наприклад, України, впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Вiдсутнiсть чiткої стратегiї економiчних реформ, iнституцiйнi слабкостi та несприятливий бiзнес-клiмат призвели до суттєвого скорочення надходжень вiд прямих iноземних iнвестицiй та нещодавнього зниження суверенного рейтингу України. Як результат, пiдприємства, якi провадять свою операцiйну дiяльнiсть в Українi, зазнають впливу пiдвищеного ризику девальвацiї української гривнi та вiдсутностi доступу до недорогого фiнансування. Полiтична криза, яка продовжується у країнi, iще бiльше погiршує фiнансову та економiчну ситуацiю України. Iнфляцiя в Українi за офiцiйними даними в 2015 роцi становила 143,3%. Якщо урядом не буде вжито чiтких i негайних заходiв, спрямованих на покращення системи управлiння, вiдновлення довiри iнвесторiв та виправлення економiчних дисбалансiв, пiдприємства, якi провадять свою дiяльнiсть в Українi, продовжуватимуть зазнавати негативного впливу вiд цих факторiв на свою операцiйну дiяльнiсть.
Оподаткування – У результатi загалом нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв’язку з цим податкова ситуацiя в Українi, як на мiсцевому рiвнi, так i на загальнодержавному рiвнi, постiйно змiнюється, i закони застосовуються, тлумачиться та впроваджуються непослiдовно. Невиконання вимог українського законодавства та нормативних актiв може призвести до накладання серйозних штрафiв та пенi. У результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов’язання, якi можуть не вiдповiдати податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи, пеня та вiдсотки, розмiри яких можуть бути суттєвими. Незважаючи на те що, на думку Товариства, воно виконує вимоги українського податкового законодавства, за останнi роки було прийнято багато нових законiв та нормативних актiв щодо оподаткування та валютного регулювання, якi не завжди чiтко сформульованi.
Вплив держави на дiяльнiсть Товариства – Функцiонування електроенергетичної галузi є надзвичайно важливим для України з ряду причин, до яких належать економiчнi, стратегiчнi чинники та мiркування державної безпеки. Український Уряд має можливiсть значного впливу на дiяльнiсть Товариства за рахунок права власностi. Такий контроль може бути результатом соцiальних та економiчних iнiцiатив, що може негативним чином вплинути на поточну та майбутню дiяльнiсть Товариства. Керiвництво не може оцiнити рiвень контролю, що може мати мiсце в майбутньому, та потенцiйний вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства.
Страхування – Товариство не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення зобов’язання перед третьою стороною у зв’язку зi шкодою, заподiяною майну чи навколишньому середовищу у результатi аварiй, пов’язаних з майном чи дiяльнiстю Товариства. За вiдсутностi достатнього страхового покриття iснує ризик того, що втрата чи знищення тих чи iнших активiв може мати значний негативний вплив на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Лiцензування – Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на основi лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами на територiї, де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi та лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi постачання електричної енергiї за регульованим тарифом на територiї, де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi серiї АГ №500343 вiд 19 вересня 1996 року та серiї АГ №500344 вiд 09 жовтня 1996 року вiдповiдно. Обидвi лiцензiї безстроковi.


Судовi позови – За перiод, що закiнчився 31 березня 2016року та протягом попереднiх перiодiв Товариство має наступнi умовнi зобов’язання, якi потребують висвiтлення у звiтностi:
– Миколаївським окружним адмiнiстративним судом по справi за позовом Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї по роботi з великими платниками податкiв у м. Одеса Державної податкової служби вiдкрито провадження про стягнення з Товариства податкового боргу, який виник внаслiдок не перерахування частини чистого прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2008 рiк на суму 1 261 000 (Один мiльйон двiстi шiстдесят одна тисяча) грн. Суд зупинив провадження 01.11.2013 до надання податковою iнспекцiєю доказiв у справi.
– Судом першої iнстанцiї розглянутий позов Товариства на загальну суму 6 846 902 (Шiсть мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч дев’ятсот три) грн. 81 коп. (з них: податок на прибуток iз штрафними санкцiями на суму 3 609 136,31 грн., податок на додану вартiсть iз штрафними санкцiями на сум 3 237 766,50 грн.) до податкової iнспекцiї по повiдомленням-рiшенням, складеним за результатами перевiрки Товариства з питань дотримання вимог податкового законодавства. Претензiї податкової ґрунтувались на неправомiрному застосуваннi пiльги з податку на прибуток та завищеннi податкового кредиту з ПДВ. Судом першої iнстанцiї було ухвалене рiшення на користь Товариства. Подану податковою iнспекцiєю апеляцiю вiдхилив Одеський апеляцiйний адмiнiстративний суд, який залишив рiшення суду першої iнстанцiї в силi. 02.03.2015 до Товариства надiйшла ухвала Вищого адмiнiстративного суду України про вiдкриття провадження у справi за касацiйною скаргою податкової iнспекцiї. 03.04.2015 Товариство направило до ВАСУ заперечення на касацiйну скаргу. Час розгляду справи не призначений.
– Миколаївським окружним адмiнiстративним судом було винесено постанову по справi вiд 09.06.2015 № 814/578/15, яким зобов’язано спецiалiзовану державну податкову iнспекцiю з обслуговування великих платникiв податкiв у м. Одесi вiдобразити в iнтегрованiй картцi Товариства суму 1 823 660,00 (Один мiльйон вiсiмсот двадцять три тисячi шiстсот шiстдесят) грн. 00 коп. як фактичну переплату авансових внескiв з податку на прибуток. Цiєю ж постановою було визнано протиправним та таким, що пiдлягає скасуванню нарахування до бюджету пенi у сумi 24 109 (Двадцять чотири тисячi сто дев’ять) грн. 06 коп. Загальна сума позовних вимог, заявлених Товариством i визнаних на користь ПАТ «Миколаївобленерго» склала 1 847 769 (Один мiльйон вiсiмсот сорок сiм тисяч сiмсот шiстдесят дев’ять) грн. 06 коп. Податкова iнспекцiя, не погодившись iз рiшенням окружного суду подала апеляцiю, яка розглянута в Одеському адмiнiстративному апеляцiйному судi 16.03.2016. Суд задовольнив апеляцiйну скаргу спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї i скасував постанову Миколаївського окружного адмiнiстративного суду. Прийняте рiшення набрало законної сили, внаслiдок чого у Товариства виникли зобов’язання в сумi 335 520 грн. Товариство з метою оскарження рiшення Одеського адмiнiстративного апеляцiйного суду подало 01 квiтня 2016 року касацiйну скаргу до Вищого адмiнiстративного суду.

– У 2014 роцi за позовами, iнiцiатором яких був Фонд державного майна України, винесенi рiшення господарськими судами, якими скасованi свiдоцтва про право власностi Товариства на майно Первомайської, Мигiйської ГЕС. Спiр щодо Костянтинiвської ГЕС триває. У вереснi 2015 року Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi зареєструвало право власностi на комплекси Первомайської, Мигiйської ГЕС. Вiдомостi щодо реєстрацiї права власностi на Костянтинiвську ГЕС за Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi – вiдсутнi. Балансова вартiсть таких основних засобiв станом на 31 березня 2016 року складала 2 125 тисяч гривень.

33. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Основними фiнансовими iнструментами Товариства є банкiвськi кредити, грошовi кошти та їх еквiваленти. Головною метою фiнансових iнструментiв є фiнансування дiяльностi Товариства. Товариство також має iншi фiнансовi iнструменти, включаючи дебiторську та кредиторську заборгованiсть, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювало операцiй з деривативами з метою управлiння процентними та валютними ризиками, що пов’язанi з його дiяльнiстю та джерелами фiнансування.
Основними ризиками, пов’язаними з фiнансовими iнструментами Товариства, є ризик лiквiдностi, кредитний ризик та ризик концентрацiї. Товариство переглядає та узгоджує полiтику щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче.
Процентний ризик
Процентний ризик Товариства виникає вiд кредитiв, отриманих за плаваючими вiдсотковими ставками.
Станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв Товариство залучило кредити та позики за фiксованими ставками (Примiтка 19).
Управлiння ризиком капiталу – Товариство управляє своїм капiталом для того, щоб забезпечити своє функцiонування на безперервнiй основi i, водночас, гарантувати максимальний прибуток акцiонерам шляхом оптимiзацiї балансу власних та залучених коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру капiталу. На основi результатiв таких переглядiв Товариство вживає заходiв для пiдтримання балансу загальної структури капiталу за рахунок залучення нового боргу або погашення iснуючої заборгованостi.
Кредитний ризик – Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клiєнт може не виконати свої зобов’язання перед Товариством у строк, що може призвести до фiнансових збиткiв у Товариства.
Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов’язаний з торговою дебiторською заборгованiстю та грошовими коштами та еквiвалентами. Суми, подаються за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi, який розраховується керiвництвом Товариства на основi попереднього досвiду та оцiнки поточної економiчної ситуацiї.
Оскiльки Товариство здiйснює контрольовану державою дiяльнiсть та є основним постачальником електроенергiї в Миколаївськiй областi, воно позбавлено можливостi впливу на вибiр надiйних споживачiв та зобов’язане здiйснювати розподiлення електроенергiї на вiдведенiй територiї в межах своїх розподiльчих мереж усiм зацiкавленим споживачам.
Товариство структурує рiвнi кредитного ризику, який воно приймає на себе, встановлюючи лiмiти на суму ризику, прийнятого по вiдношенню до одного або групи клiєнтiв. Лiмiти на рiвнi кредитного ризику за типом клiєнта регулярно затверджуються керiвництвом Товариства.
Iз залишку первiсної вартостi торгової та iншої дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв п’ять найбiльших клiєнтiв Товариства становили 48% та 53% iз усiєї суми залишку, вiдповiдно.
Протягом першого квартал 2016 та 2015 рокiв весь дохiд Товариства складається з продажу електроенергiї українським контрагентам.
За перiод що закiнчився 31 березня 2016 року вiдсутнi покупцi операцiї з якими перевищують 10% вiд обсягу реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Ризик лiквiдностi – Ризик лiквiдностi представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельним чином контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов’язань.
Iнформацiя про фiнансовi зобов’язання Товариства за строками погашення станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв на основi контрактних платежiв представлена таким чином:Простро-чена Термiн погашення до 3 мiсяцiв Термiн погашення вiд 3 до 12 мiс Термiн погашення вiд 12 до 60 мiс Термiн погашення понад 60 мiс. Разом

31 березня 2016 року
Iншi фiнансовi зобов’язання – 8 100 32 24 210 250 571 48 854 331 735
Кредити – 1 052 19 656 – – 20 708
Кредиторська заборгованiсть 3 273 12 408 – – – 15 681
Iншi поточнi зобов’язання 9 928 2 594 1 631 – – 14 153
Всього 13 201 24 154 250 571 48 854 382 277

Простро-чена Термiн погашення до 3 мiсяцiв Термiн погашення вiд 3 до 12 мiс Термiн погашення вiд 12 до 60 мiс Термiн погашення понад 60 мiс. Разом

31 грудня 2015 року
Iншi фiнансовi зобов’язання – 7 700 32 32 310 250 571 48 854 339 435
Кредити – 701 13 104 – – 13 805
Кредиторська заборгованiсть 21 288 12 408 – – – 33 696
Iншi поточнi зобов’язання 6 956 616 1 848 – – 9 420
Всього 28 244 21 425 47 262 250 571 48 854 396 356
34. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
Визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 13 “Оцiнка справедливої вартостi”.
Фiнансовi активи Товариства представленi категорiєю “Довгострокова дебiторська заборгованiсть”, якi являють собою:
– суму дебiторської заборгованостi юридичних та фiзичних осiб за спожиту електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть;
– податковий кредит з податку на додану вартiсть, по отриманiй вiд ДП «Енергоринок» у 2000 роцi електроенергiї, коли застосовувався касовий метод по розрахункам з ПДВ. Заборгованiсть за отриману в той перiод електроенергiю погашається Товариством вiдповiдно до договору реструктуризацiї iз змiнами. У разi погашення боргiв за 2000 рiк контрагент виписує Товариству податкову накладну, яка включається в розрахунки зобов’язань з ПДВ. Зазначений довгостроковий борг визнаний на початок звiтного перiоду.
Фiнансовi активи облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Для таких фiнансових активiв не iснує активного ринку i, оскiльки вони мають короткострокову природу, їх справедлива вартiсть, за оцiнками Товариства, дорiвнює їх балансовiй вартостi станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв.

Фiнансовi зобов’язання Товариства представленi довгостроковою кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги, якi класифiкуються як “iншi фiнансовi зобов’язання” та облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, як правило, має короткострокову природу i керiвництво Товариства оцiнює їх справедливу вартiсть на рiвнi балансової станом на 31 березня 2016 та 2015 рокiв.

35. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ
Пiсля звiтного перiоду до дати випуску цiєї звiтностi Товариство подiй не вiдбувалось.
Економiчна нестабiльнiсть в Українi
Протягом 2016 року, українська гривня продовжила девальвувати щодо долара США.
Стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху зусиль українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї наразi неможливо передбачити.

36. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску 25 квiтня 2016 року.


Керiвник Сивак Олег Петрович

Головний бухгалтер Прущак Олександр Васильович